Categories
FedEx China

Xia Xuan Ze Training

Categories
FedEx China

FedEx China – smash

Categories
FedEx China

FedEx China – Defence Drive

Categories
FedEx China

FedEx China – Mid-Court Drive

Categories
FedEx China

FedEx China – Drop Shot

Categories
FedEx China

FedEx China – net shot

Categories
FedEx China Training-Basic

FedEx China – footwork – offense

Categories
FedEx China Training-Basic

FedEx China – footwork – defense

Categories
FedEx China Training-Basic

FedEx China – footwork

Categories
FedEx China

FedEx China – backhand clear